Monday, August 3, 2009

Yomiuri Giants: Tuffy Rhodes